Společnost Z-Model vznikla v roce 1998 v Blansku jako výrobně-obchodní společnost, která se zaměřuje převážně na slévárenský průmysl.

K blanenskému regionu slévárenská výroba neodmyslitelně patří a hraje zde, již po několik staletí, významnou roli. Blansko a okolí je místem tradiční výroby železa, probíhala zde těžba a zpracování rudy pro uměleckou litinu.
V okrese Blansko je několik firem, které se zabývají železářskou výrobou a dodávkami do slévárenského a strojírenského průmyslu.
Vysoká koncentrace kvalifikovaných pracovníků v našem městě a okolí tedy není náhodná.

Kovový produkt

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

I proto naše společnost viděla svoji budoucnost v zajištění vysoce kvalifikovaných a dynamických služeb v oblasti výroby a dodávek modelových zařízení, stejně tak v dodávkách slévárenských produktů a materiálů.
Několik let spolupracujeme s významnými evropskými partnery v oblasti slévárenství, dlouhodobá je i spolupráce s Vysokým učením technickým v Brně, pravidelně se zúčastňujeme seminářů, konferencí a veletrhů, to vše proto, abychom byli připraveni naplnit Vaše požadavky.

Obchodní informace

Z-MODEL, spol. s r.o.

Svitavská 500/7
678 01 BLANSKO

IČO: 25539931
DIČ: CZ25539931

Jednatel: Ing. Milan Král

Firma zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 31389

Certifikáty

Projekt spolufinancovaný EU

Zásady zpracování osobních údajů společnosti Z-Model, spol. s r. o.

Citlivý přístup k osobním údajům a dodržování veškerých legislativních požadavků při jejich zpracování považujeme za svoji prvořadou povinnost. Tento dokument tak shrnuje, jakým způsobem naše společnost osobní údaje zpracovává, a proč tak činí. V neposlední řadě se také dozvíte, jak a kde uplatňovat vaše práva, která vám z titulu ochrany osobních údajů náleží.

Tyto zásady zpracování osobních údajů představují obecně platný dokument, který se týká ochrany a zpracování osobních údajů fyzických osob (dále jen subjektu údajů nebo subjektu). Specifikům, která se týkají osobních údajů uchazečů o zaměstnání, zaměstnanců společnosti Z-Model, spol. s r.o. (dále jen správce) a externích spolupracovníků, se věnují samostatné zásady zpracování osobních údajů.

Důležité kontakty

Správce osobních údajů:

Obchodní firma: Z-Model, spol. s r.o.

IČ: 255 39 931

Sídlo: Svitavská 500, 678 01 Blansko

E-mail: info@z-model.cz

Telefon: +420 516 411 488

Web: www.z-model.cz

Dozorový úřad:

Název: Úřad pro ochranu osobních údajů

Sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

Telefon: + 420 234 665 111

Web: www.uoou.cz

K jednotlivým kategoriím zpracovávaných údajů

Zpracování osobních údajů zákazníka

Osobní údaje, které jsou nám ze strany zákazníků poskytovány, souvisí výhradně s uzavíráním obchodních smluv. Tyto osobní údaje jsou nezbytné pro identifikaci subjektu, s kterým je obchodní činnost realizována.

Právnické osoby

Vzhledem ke skutečnosti, že obchodní činnost naší společnosti je vyvíjena převážně prostřednictvím obchodních vztahů s právnickými osobami, jedná se o údaje týkající se osoby oprávněné jednat jménem zákazníka. Těmito osobními údaji jsou výhradně

jméno a příjmení oprávněné osoby
telefonní číslo a/nebo e-mailová adresa

Fyzické osoby podnikající

V případě fyzických podnikajících osob jsou zpracovávanými osobními údaji

jméno a příjmení
sídlo
DIČ
telefonní číslo a/nebo e-mailová adresa.

Fyzické osoby

Je-li uzavírána smlouva s fyzickou osobou vystupující v pozici spotřebitele, jedná se vždy o maloobchodní prodej. V takovém případě jsou vzhledem k bezprostřednosti obchodu jedinými zpracovávanými osobními údaji

jméno a příjmení spotřebitele

Účely zpracování osobních údajů

Plnění smluvního vztahu

Účelem zpracování je plnění je uplatňování práv a plnění povinností vyplývajících ze smluvního vztahu, který byl mezi správcem a zákazníkem založen na základě smlouvy či objednávky. Do tohoto účelu lze zařadit i případné uplatňování práv a nároků správce.

Účetní a daňové účely

Účelem zpracování je evidence ve smyslu účetní a daňové legislativy, která je zákonnou povinností správce.

Plnění ostatních zákonných povinností

Účelem zpracování je splnění veškerých povinností, které jsou správci ze zákona uloženy, např. předávání osobních údajů orgánům činným v trestním řízení apod.

Zpracovatelé osobních údajů

Přístupem k osobním údajům disponují v rámci organizační struktury správce výhradně oprávnění zaměstnanci, a to v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který dochází ke zpracování. Přesto je však nutné v některých případech nutné, aby byly osobní údaje zpracovány zpracovatelem odlišným od naší společnosti.

Ke zpracování osobních údajů může dojít (a zpravidla dochází) při zpracování účetní a daňové agendy naší společnosti, kterou pro nás v některých případech zajišťuje externí subjekt.

Osobní údaje mohou být dále poskytnuty orgánům státní správy při výkonu jejich činnosti, popřípadě jiným státním orgánům, stanoví-li tak zákon, avšak vždy pouze v rozsahu zákonem stanoveném.

Předávání osobních údajů do zahraničí/do třetích zemí

Osobní údaje zpracovávané naší společností nejsou předávány do zahraničí či do třetích zemí.

Cookies

Stránky společnosti využívají soubory cookies. Cookies umožňují webu zaznamenat informace o návštěvě uživatele a díky jejich používání bude další uživatelova návštěva stránek snazší a rychlejší (pomáhají například snížit dobu načítání stránek).

Jediným druhem cookies, které web naší společnosti používá, jsou tzv. session cookies. Tyto cookies jsou dočasné. Ukládají do souboru cookie vašeho prohlížeče jen do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost Internetových stránek či přidružených aplikací povinné.

Obecné zásady zpracování

Při jakémkoliv nakládání s osobními údaji je prioritou zákonnost, korektnost, transparentnost a účelové omezení jejich zpracování, minimalizace zpracovávaných údajů, tedy práce jen s nezbytně nutným rozsahem osobních údajů, přesnost a důvěrnost těchto údajů, a v neposlední řadě také časové omezení uložení. Osobní údaje jsou tak uloženy jen po nezbytně dlouhou dobu, jejíž nejzazší okamžik je ohraničen dobou případného uplatňování právních nároků. Po vypršení příslušné doby budou osobní údaje bez dalšího vymazány.

Práva subjektu údajů

Tímto si dovolujeme vás informovat, že každý subjekt údajů má právo se na nás kdykoliv stran ochrany osobních údajů obrátit, případně uplatnit jedno či více práv, která mu platná a účinná právní úprava přiznává. Poskytnutí informací, komunikace a úkony správce jsou činěny bezplatně. Jedná se zejména o následující práva, která subjektu přiznává Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) :

Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v čl. 15 odst. 1 GDPR.

Právo na opravu osobních údajů

Subjekt má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné́ osobní údaje, které́ se ho tykají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz osobních údajů

Subjekt má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se subjektu týkají. Správce má za předpokladu existence alespoň jednoho z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 1 písm. a) – f) povinnost výmaz provést bez zbytečného odkladu. To neplatí, pokud je zpracování nezbytné z jednoho nebo více důvodů uvedených v čl. 17 odst. 3 GDPR.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Subjekt má právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů, je-li dán alespoň jeden z důvodů uvedených v čl. 18 odst. 1 GDPR.

Právo na přenositelnost osobních údajů

V případě automatizovaného zpracování osobních údajů subjektu má tento právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

subjekt má právo z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Správce v takovém případě dále osobní údaje nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování

subjekt má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem výrazně dotýká.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Domnívá-li se subjekt, že správce při zpracování osobních údajů porušil platné a účinné právní předpisy, je oprávněn podat stížnost u dozorového úřadu (viz výše).

Pro uplatňování uvedených práv se na nás obracejte na adresu správce uvedenou výše. Správce si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.

Tato verze Zásad zpracování osobních údajů je platná od 25. května 2018.